Groenhovenstraat 25 · 2311 BW Leiden · t (071) 513 49 71 · m 06 22 469 263

Recente opdrachten


Orionis Walcheren

Opdracht aan BEMC in de persoon van Joost Struijk:

Fusie van de 2 gemeenschappelijke regelingen ‘sociale werkvoorziening LetE en sociale dienst Walcheren (inclusief Kredietbank)’ naar een nieuwe organisatie Orionis Walcheren en (her)inrichting van de (arbeids)organisatie.

Reorganisatie heeft op 1 mei 2013 zijn beslag gehad, waarna de implemenatie van met name het primaire proces  -  ‘mensen met een (grote) afstand tot werk, begeleiden naar werk’ - is gestart. Opdracht is afgerond in Januari 2014.

Context en setting

Orionis Walcheren is een fusie van de sociale werkvoorziening (800 pp), sociale dienst (2900 Bijstandsgerechtigden) en kredietbank (schuldhulpverlening) op Walcheren.

Met een eind 2011 verwacht tekort bij ongewijzigd beleid van ca. € 8 miljoen gaf de politiek opdracht aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren om ‘zo snel mogelijk op € 0 te komen’. Dat betekende een strategische heroverweging en dientengevolge ook een turnaround in de (arbeids)organisatie en in feite: reorganiseren!

Om zichtbaar te maken hoe dat te bereiken, zijn eerst (WHY) visie, missie en doelen ge(her)definieerd. Vervolgens is een analyse van de organisatie gemaakt (wat, wie en hoe), de financiële situatie (ook in meerjarenperspectief) doorgelicht en tevens inzichtelijk gemaakt welke kosten en opbrengsten beïnvloedbaar waren en welke niet. Vervolgens is een organisatierapport gemaakt waarin de visie en missie vertaald zijn naar organisatiedoelen en naar gewenste structuur, organisatie, (primaire en secundaire) werkprocessen en mensen.

Observaties

In de fase van ‘analyse’ was er sprake van een Management Team (MT) van 11 personen. Duidelijk was dat de nieuwe organisatie een kleiner MT zou hebben. Reden voor de zittende MT-leden om na te gaan wat dat voor hun positie zou betekenen. Alle MT-leden hadden ‘historie’ bij de rechtsvoorgangers (1 van de 3 deelnemende gemeenten) van Orionis Walcheren.

In dat stadium heb ik de MT leden een Management Drive (MD) Online assessment aangeboden, mede om zelfreflectie en zelfbeeld aangaande hun profiel en drijfveren te kunnen doorgronden. Een externe consultant – Herma Roelink van Management Drives – heeft hen het profiel teruggekoppeld en daarmee de spiegel voorgehouden. Door inzet van MD is de dialoog gestart en begrip ontstaan voor de effecten van drijfveren, houding en gedrag.

Resultaat

De nieuwe arbeidsorganisatie is in mei 2013 gevormd: de flexibele schil is gaandeweg in 2 jaar bijna in zijn geheel verdwenen, de meesten door vertrek, enkelen door een vaste aanstelling. Een totale omslag naar nieuwe doelen en een nieuwe organisatie met veel gewijzigde en nieuwe functies, nieuwe mensen, aanpak en werkwijze. Om de nieuwe aanpak en werkwijze te begeleiden is een unieke samenwerking gestart van BEMC, TNO en Zinziz met als doel een door-ontwikkeling en professionalisering van de in de organisatie aanwezige vakkennis en professie, waarbij een integrale aanpak centraal staat.

Op dat moment is ook Management Drives meteen ingezet om afdelingshoofden (6 pp) individueel te coachen en een team te vormen waarbij de organisatiedoelen en beoogde resultaten in termen van gewenste houding, gedrag (cultuur) en koers bepalend waren. Vervolgens is het nieuwe Management Team gestart met een individueel coaching traject vanuit dezelfde visie en doelen. Het heeft op deze korte termijn al geleid tot beter inzicht in ieders drijfveren en die naar een gewenste (organisatie)cultuur, (flexibele en bedrijfsmatige) houding en (klantgericht) gedrag te richten. En vooral elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en bijbehorende houding en gedrag.

De volgende stap - de teamleiders rapporterend aan afdelingshoofden -  is inmiddels ook genomen: teambuilding in de gewenste richting is in gang gezet. Daarmee krijgen Management en afdelingshoofden (externe) ondersteuning bij het bereiken van doel en resultaat.

Gedurende de hele fase van transitie van de oude organisaties naar ‘1 doel, 1 organisatie (Orionis Walcheren) en 1 eenduidig (primair) proces’ is Management Drives ingezet met als resultaat:

De cultuur en de organisatiedoelen zijn in korte tijd zichtbaar en effectief op een lijn gebracht.

‘Management Drives heeft uitstekend de profielen van het management en medewerkers van Orionis Walcheren in beeld gebracht, hen bewust gemaakt van eigen handelen en geholpen om houding en gedrag (cultuur) in een volledig nieuwe organisatie (na een spannende reorganisatie) in lijn te brengen met de organisatiedoelen met zichtbaar effect in korte tijd: chapeau! Daarmee is ook een bindend element  - zo u wilt gemeenschappelijke ‘taal’ – geïntroduceerd, die hechte samenwerking bevordert’.

 Joost Struijk, directeur BEMC , Leiden
 

Marin de Zwarte:

"Joost Struijk heeft als interim directeur Orionis Walcheren in zeer zwaar economisch weer en onder zware media druk geleverd wat was afgesproken. Zijn visie en strategie op reorganiseren waren voor mij als voorzitter het kompas om op te sturen. Hij pakt de zaken bij de kop aan en niet bij de staart. Hij weet als geen ander wat er bij grote reorganisaties komt kijken en durft zijn bestuur daar over eerlijk te adviseren. Zijn hoed was als het er op aan kwam de inzet bij zijn voorspellingen, maar hij heeft zijn hoed, in de periode dat wij hebben samengewerkt, niet één keer op hoeven te eten.
 
Joost, dank je voor de samenwerking en dank je voor je lessen!"

Service Category: Directeur
Year first hired: 2011
Top Qualities: Expert, Good Value, High Integrity


Twinny Load B.V.

In oktober 2008 heeft het magazine Ondernemersbelang aandacht besteed aan BEMC.

Naast de reorganisatie van een SW-bedrijf, een succesvolle sanering en doorstart van fietsdragerfabrikant Twinny Load. Trefwoorden:

  • productvernieuwing en innovatie,

  • stroomlijning van productie en efficiencyslag,

  • inrichting van administratieve organisatie,

  • actieve (internationale) marktbenadering.

Resulterend in verzelfstandiging, alsmede op- en inrichting van Twinny Load B.V.